Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozo và saccarozo đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozo và saccarozo đều hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozo trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO­3/NH3 thu được Ag.

(g) Glucozo và saccarozo đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng

A. 5

B. 6

C. 4

D. 3

Ngô Quang Sinh
17 tháng 5 2017 lúc 12:10

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

(a) Đ

(b) Đ

(c) Đ

(d) S. Vì thủy phân saccarozo ta thu được glucozo và fructozo

(e) Đ. Mặc dù phân tử fuructozo không có nhóm –CHO nhưng trong môi trường kiềm fructozo chuyển hóa thành glucozo

(g) S. Saccarozo không tạo sobitol

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a)    Glucozo saccarozo đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b)    Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit.

(c)     Trong dung dịch, glucozo saccarozo đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d)    Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozo trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e)     Khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) vói dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(f)     Glucozo saccarozo đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là:

A. 3

B. 6

C. 4

D. 5

Ngô Quang Sinh
11 tháng 7 2019 lúc 13:35

Chọn C

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau về cacbohidrat:

(a). Glucozo và saccarozo đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước

(b). Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit

(c). Trong dung dịch, glucozo và saccarozo đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam

(d). Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozo trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất

(e). khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag

(g). Glucozo và saccarozo đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol

Số phát biểu đúng là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Ngô Quang Sinh
10 tháng 1 2017 lúc 16:35

Đáp án A

(a). Glucozo và saccarozo đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước Đúng

(b). Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit Đúng

(c). Trong dung dịch, glucozo và saccarozo đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam Đúng

(d). Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozo trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất Sai

(e). khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag Đúng

(g). Glucozo và saccarozo đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Sai

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: saccarozo, xenlulozo, fructozo, glucozo. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là:

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Ngô Quang Sinh
27 tháng 11 2018 lúc 9:39

Chọn đáp án B

Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là:saccarozơ, xenlulozơ

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: saccarozo, xenlulozo, fructozo, glucozo. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Ngô Quang Sinh
15 tháng 12 2019 lúc 5:46

Đáp án B

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozo tạo ra axit gluconic

(b) Phản ứng thủy phân xenlulozo xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.

(c) Xenlulozo trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.

(d) Saccarozo bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo được dung để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Ngô Quang Sinh
20 tháng 5 2018 lúc 14:45

Chọn đáp án A

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozo tạo ra axit gluconic

(b) Phản ứng thủy phân xenlulozo xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.

(c) Xenlulozo trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.

(d) Saccarozo bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo được dung để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3

B. 2

C. 4.

D. 5.

Ngô Quang Sinh
8 tháng 5 2018 lúc 5:52

Chọn đáp án A

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Có các chất sau: 1. Tinh bột, 2. Xenlulozo, 3. Saccarozo, 4. Fructozo. Khi thủy phân các chất trên thì những chất nào chỉ tạo thành glucozo

A. 1,2

B. 2,3

C. 1,4

D. 3,4

Ngô Quang Sinh
18 tháng 1 2019 lúc 17:48

Đáp án A

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Saccarozo không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3.

(2) Tơ poliamit kém bền trong các môi trường axit và bazo.

(3) Tơ xenlulozo axetat thuộc loại tơ hóa học.

(4) Sản phẩm của sự thủy phân tinh bột luôn là glucozo.

(5) Lòng trắng trứng không tan trong nước.

(6) Xenlulozo không tạo hợp chất xanh tím với iot.

(7) Quá trình quang hợp cây xanh có tạo thành glucozo.

Số phát biều đúng là

A. 6

B. 3

C. 5

D. 4

Ngô Quang Sinh
21 tháng 6 2018 lúc 11:29

Đáp án C

(1) Đ

(2) Đ

(3) S. Tơ bán tổng hợp

(4) Đ

(5) S. Lòng trắng trứng tan trong nước tạo dung dịch keo protit

(6) Đ

(7) Đ

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN