So_Min_Hwan
7 phút trước

Số gà trống:

`(135xx2)/(2+3)=54(con)`

Số gà mái :

`135-54=81(con)`

Bình luận (0)
Sunshine
6 phút trước

Số gà trống:

`135 : (2+3) xx 2 = 54` con

Số gà mái

`135 - 54 = 81` con

Bình luận (0)
Lê Michael
2 phút trước

Tổng số phần bằng nhau:

`2+3=5(phần)

Số gà trống có :

`135:5xx32=54 (con)`

Số gà mái có :

`135-54=81(con)`

Bình luận (0)
Khinh Yên
12 phút trước

Lan has painted the picture for 20 minutes

We did not go to the zoo last week

Have they been to China yet?

He met his girlfriend last month

We have learned Chinese for an hour

I have never driven a car

Have you ever gone skiing?

Your classmates studied hard for the last school grade?

bạn ơi ghi cái đề đàng quàng dùm đi tr :)

Bình luận (0)

1 đvC có khối lượng tính bằng gam là \(\dfrac{1,9926.10^{-23}}{12}=0,16605.10^{-23}\left(g\right)\)

- 2 nguyên tử Oxi nặng: \(2.16.0,16605.10^{-23}=5,3136.10^{-23}\left(g\right)\)

- 3 nguyên tử Lưu huỳnh nặng: \(3.32.0,16605.10^{-23}=15,9408.10^{-23}\left(g\right)\)

- 5 nguyên tử Canxi nặng: \(5.40.0,16605.10^{-23}=33,21.10^{-23}\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Đặng Phương Linh
11 phút trước

h) 153 : x = 25 dư 3

 

→153=25 x X +3

25 x X +3=153

25 x X=153-3

25 x X=150

X=150:25

X=6

i) x : 38 = 15 dư 5 

→X= 15x38 +5

X=570+5

X=575

BÀI TOÁN

tóm tắt

ngày 1 l--------l                      -l

ngày 2 l--------l--------l             l =>     1200 cái khẩu trang    

ngày 3 l--------l--------l--------l  -l

 

bài làm

ngày 3 làm được gấp ngày 1 số lần là

2 : 2/3=3 lần

tổng số phần baefng nhau là

1+2+3=5 phần

ngày 1 làm được

1200:6x1=200 cái khẩu trang

ngày 2 làm được

1200:6x2=400 cái khẩu trang

ngày 3 làm được

1200:6x3=600 cái khẩu trang

 

 

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
10 phút trước

`h)`

`153:x=25(dư3)`

`x=153:25+3`

`x=9,12`

`i)`

`x:38=15(dư5)`

`x=15xx38+5`

`x=575`

Bình luận (0)
Khinh Yên
22 phút trước

bạn ơi xin cái đề với?

có biến đổi từ gì hong hay để i điền vào =))

Bình luận (0)