Ma Đức Minh
15 tháng 8 2018 lúc 16:27

Ta gọi:

\(F_{ms}=50N\)

\(h=10m\)

\(l=50m\)

\(A_{ci}\) là công có ích

\(A_{vi}\) là công vô ích

Công có ích của vận động viên là:

\(A_{ci}=P.h=700.10=7000\left(J\right)\)

Công vô ích của vận động viên là:

\(A_{vi}=F_{ms}.l=50.50=2500\left(J\right)\)

Công mà vận động viên tiêu tốn để vượt dốc là :

\(A=A_{ci}+A_{vi}=7000+2500=9500\left(J\right)\)

Hiệu suất của công là:

\(H=\dfrac{A_{ci}}{A}.100\%=\dfrac{7000}{9500}.100\%\approx73,7\%\)

Bình luận (0)
Đàm Ngọc Thu
15 tháng 8 2018 lúc 18:57

Tóm tắt :

h = 10m

\(l=50m\)

\(m=70kg\)
\(F_{ms}=50N\)

_______________________

a) Atp = ?

b) H = ?

BÀI LÀM :

a) Trọng lượng của vật là :

P = 10.m = 10.70 = 700 (N)

Công do lực ma sát của mặt đường cản trở chuyển động của người và xe là:

\(A_{ms}=F_{ms}.l=50.50=2500\left(J\right)\)

Công có ích là :

\(A_{ci}=P.h=700.10=7000\left(J\right)\)

Công mà vận động viên tiêu tốn để vượt dốc là :

\(A_{tp}=A_{ci}+A_{ms}=7000+2500=9500\left(J\right)\)

b) Hiệu suất của công đó là :

\(H=\dfrac{A_{ci}}{A_{tp}}.100\%=\dfrac{7000}{9500}.100\%\approx73,68\%\)

Kết luận :...

Bình luận (4)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN