Linh Nguyen

Câu 6:          (Mức 2)Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau:

A. Na2SO4 và Fe2(SO4)3 B. Na2SO4 và K2SO4

C. Na2SO4 và BaCl2                                                            D. Na2CO3 và K3PO4

Câu 7:          (Mức 2)Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển khi kết tủa không tạo thêm nữa thì dừng lại. Lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi. Thu được chất rắn nào sau đây:

A. Cu                               B. CuO                         C. Cu2O                        D. Cu(OH)2.

Câu 8:          (Mức 3)Khi cho 200g dung dịch Na2CO3 10,6% vào dung dịch HCl dư, khối lượng khí sinh ra:

A. 4,6 g                           B. 8 g                            C. 8,8 g                         D. 10 g

Câu 9:          (Mức 2)Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:

A. 19,6 g                         B. 9,8 g                         C. 4,9 g                         D. 17,4 g

Câu 10:          (Mức 2)Cho a g Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Vậy a có giá trị:

A. 15,9 g                         B. 10,5 g                       C. 34,8 g                       D. 18,2 g