Tin học

Hung nguyen
24 tháng 7 2018 lúc 9:11

program Lam_Lui;

var S:extended;

i,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n = ');

readln(n);

S:=0;

for i:=n downto 1 do S:=sqrt(i+S);

write('Sai tự chịu: ',S);

readln;

end.

Bình luận (3)
Hung nguyen
24 tháng 7 2018 lúc 9:21

program Lam_Lui;

var S:extended;

i,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n = ');

readln(n);

S:=0;

for i:=n downto 1 do S:=sqrt(i+S);

writeln('Sai tự chịu: ',S);

readln;

end.

Bình luận (10)
Sigma
Trung tá -
27 tháng 7 2018 lúc 8:55

Trong MSWLOGO:

To tinhtoan :n CS make "A 0 FOR [i :n 1 -1][Make "A :A+sqrt(:i+:A)] RT 90 LABEL (List "Tong "la: :A) end

Mọi thắc mắc xin gửi về tổng đài: 1900, 1 ko ko có

Bình luận (0)
Hà Đức Thọ
Trung tá -
28 tháng 9 2016 lúc 22:13

Những chỗ sai được in đậm em nhé

program Hà 0908

uses crt;

begin

clrscr;

writeln('(2+9)(9+2)/(10+1)= '; (2+9)(9+2)/(10+1)= :4:2');

readln;

end.

Sửa lại như sau:

program Ha_0908;

uses crt;

begin

clrscr;

writeln('(2+9)(9+2)/(10+1)= ', (2+9)(9+2)/(10+1):4:2);

readln;

end.

Bình luận (8)
Nguyễn Xạ Điêu
1 tháng 10 2016 lúc 21:26

sai nhu nay 

Hà 0908 ko ';'

writeln... =;4;2'); => ko co dau ' nay nha 

Bình luận (0)
Lê Trung Kiên
11 tháng 10 2016 lúc 23:05

sai tên

 

Bình luận (0)
Loading...