Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Điện Biên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 194
Điểm GP 14
Điểm SP 87

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (6)