phamthiminhtrang
27 tháng 9 2016 lúc 20:38

6^2 : 4 . 3 + 2 . 5^2

= 36 : 4 . 3 + 2 . 25

=   9   .  3  +  2  .   25

=       27   +    50

=           77

b, 2 . ( 5 . 4^2 - 18 )

= 2 .  ( 5 . 16 - 18 )

=  2  . (   80 - 18 )

=  2 .      62

=      124

c, 80 : {[( 11 - 2 ) . 2 ] + 2

= 80 : {[ 9 . 2 ] + 2

= 80 : 18 + 2

= 4,4444 + 2

=    6 , 4444

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Phép toán 6 2 : 4 . 3 + 2 . 5 2  có kết quả là:

A. 77

B. 78

C. 79

D. 80

Pham Trong Bach

Điền vào ô vuông các du thích hợp (=; <; >):

a)  ( 1 + 2 ) 2 □ 1 2 + 2 2 ;

b) 3 . 5 2 + 15 . 2 2 □ 17 . 2 2 - 2 . 5 2 ;

c) 30 - 2 25 : 2 23 □ 3 5 : ( 1 10 + 2 3 ) ;

d) 5 [ 18 - ( 2 3 . 3 - 21 ) ] + 10 □ 2 . 5 2 + 3 . 2 . 5

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN