Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Tìm hiểu chung 

1. Xuất xứ

Văn bản không phải toàn bộ lời Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em học tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 30/09/1990. Sau phần Nhiệm vụ ( hết mục 17), bản Tuyên bố còn có phần Cam kết, phần Những bước tiếp theo khẳng định quyết tâm và nêu ra một chương trình, các bước cụ thể cần phải làm.

2. Bố cục

Văn bản được chia làm 3 phần:

- Phần Sự thách thức: Nêu lên những thực tế, những con số về cuộc sống khổ cực, về tình trạng bị rơi vào hiểm họa của trẻ em trên thế giới.

- Phần Cơ hội: Khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

- Phần Nhiệm vụ: Xác định những nhiệm vụ cụ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn, sự phát triển của trẻ em.

@91353@

II. Đọc - hiểu văn bản

1. Sự thách thức

- Chỉ ra cuộc sống cực khổ nhiều mặt của trẻ em thế giới hiện nay.

+ Trở thành nạn nhân chiến tranh, bạo lực, sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài. Một số ví dụ: trẻ em các nước nghèo ở châu Á, châu Phi bị chết đói; nạn nhân chất độc màu da cam, nạn nhân của chiến tranh bạo lực; trẻ em da đen phải đi lính, bị đánh đập; trẻ em là nạn nhân của các cuộc khủng bố ở Nga, mỗi ngày có tới 40.000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

+ Chịu đựng những thảm họa đói nghèo, khủng hoảng kinh tế; tình trạng vô gia cư, nạn nhân của dịch bệnh, mù chữ, môi trường ô nhiễm...

+ Nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

- Đây là thách thức đối với toàn thế giới.

@91356@

2. Cơ hội

 Điều kiện thuận lợi cơ bản để thế giới đẩy mạnh việc chăm sóc bảo vệ trẻ em:

+ Hiện nay kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển, tính cộng đồng hợp tác quốc tế được củng cố mở rộng, chúng ta có đủ phương tiện và kiến thức để làm thay đổi cuộc sống khổ cực của trẻ em.

+Sự liên kết của các quốc gia cũng như ý thức cao của cộng đồng quốc tế có Công ước về quyền trẻ em tạo ra một cơ hội mới.

+ Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, phong trào giải trừ quân bị được đẩy mạnh tạo điều kiện cho một số tài nguyên to lớn có thể được chuyển sang phục vụ các mục tiêu kinh tế, tăng cường phúc lợi xã hội.

@91358@

3. Nhiệm vụ

- Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em là nhiệm vụ hàng đầu.

- Đặc biệt quan tâm đến trẻ em bị tàn tật có hoàn cảnh khó khăn.

- Tăng cường vai trò của phụ nữ, đảm bảo quyền bình đẳng nam nữ vì lợi ích của trẻ em.

- Giữa tình trạng, cơ hội và nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ. Bản tuyên bố đã xác định những nhiệm vụ cấp thiết của cộng đồng quốc tế và từng quốc gia: từ tăng cường sức khỏe đề cao chế độ dinh dưỡng đến phát triển giáo dục trẻ em, từ các đối tượng quan tâm hàng đầu đến củng cố gia đình, xây dựng môi trường xã hội; từ đảm bảo quan hệ bình đẳng nam nữ đến khuyến khích trẻ em tham gia vào sinh hoạt văn hóa xã hội:

+ Quan tâm việc giáo dục phát triển trẻ em, phổ cập bậc giáo dục cơ sở.

+ Nhấn mạnh trách nhiệm kế hoạch hóa gia đình.

+ Gia đình là cộng đồng, là nền móng và môi trường tự nhiên để trẻ em lớn khôn và phát triển.

+ Khuyến khích trẻ em tham gia vào sinh hoạt văn hóa xã hội.

@91349@@91351@

4. Tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này

- Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và của cộng đồng quốc tế. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến tương lai của một đất nước, của nhân loại.

- Qua những chủ trương, chính sách, qua những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em mà ta nhận ra trình độ văn minh của một xã hội.

- Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm thích đáng với các chủ trương, nhiệm vụ đề ra có tính cụ thể, toàn diện.

III.Tổng kết

1. Nghệ thuật

 Bố cục mạch lạc, hợp lý; các ý trong văn bản tuyên ngôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

2. Nội dung

 Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu hiện nay.