Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, Thép

hnamyuh
7 tháng 1 lúc 16:55

\(m_{Fe_2O_3} = 100.1000.80\% = 80 000(kg)\\ m_{Fe_2O_3\ phản\ ứng} = 80 000.90\% = 72000(kg)\\ n_{Fe_2O_3\ phản\ ứng} = \dfrac{72000}{160} = 450(kmol)\)

Bảo toàn nguyên tố với Fe :

\(n_{Fe} = 2n_{Fe_2O_3} = 900(kmol) \Rightarrow m_{Fe} = 900.56 = 50400(kg)\\ \Rightarrow m_{gang} = \dfrac{50400}{95\%} = 53052,6(kg)\)

Bình luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
20 tháng 12 2020 lúc 8:41

a) Lượng Fe đề bài cho là bao nhiêu?

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
16 tháng 12 2020 lúc 21:25

a) PTHH: \(FeCl_3+3NaOH\rightarrow3NaCl+Fe\left(OH\right)_3\downarrow\)

                 \(2Fe\left(OH\right)_3+3H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+6H_2O\)

b) Ta có: \(n_{FeCl_3}=0,3\cdot0,5=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{NaOH}=0,45mol\) \(\Rightarrow V_{ddNaOH}=\dfrac{0,45}{0,25}=1,8\left(l\right)\)

c) Theo PTHH: \(n_{NaCl}=n_{NaOH}=0,45mol\)

\(\Rightarrow C_{M_{NaCl}}=\dfrac{0,45}{2,1}\approx0,21\left(M\right)\) 

(Coi như thể tích dd thay đổi không đáng kể)

d) Theo PTHH: \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{3}{2}n_{Fe\left(OH\right)_3}=\dfrac{3}{2}n_{FeCl_3}=0,225mol\)

\(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{0,225\cdot98}{20\%}=110,25\left(g\right)\) 

\(\Rightarrow V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{110,25}{1,14}\approx96,71\left(ml\right)\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
15 tháng 12 2020 lúc 21:31

Chất khử chắc là CO 

Sửa đề: "phản ứng Ca(OH)2 dư tạo kết tủa"

PTHH: \(CuO+CO\underrightarrow{t^o}Cu+CO_2\uparrow\)  (1)

            \(FeO+CO\underrightarrow{t^o}Fe+CO_2\uparrow\)  (2)

            \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3\downarrow+H_2O\)  (3)

Ta có: \(n_{CaCO_3}=\dfrac{11}{100}=0,11\left(mol\right)=n_{CO_2\left(3\right)}=n_{CO_2\left(1\right)}+n_{CO_2\left(2\right)}\)

Gọi số mol của CuO là \(a\) \(\Rightarrow n_{CO_2\left(1\right)}=a\)

Gọi số mol của FeO là \(b\) \(\Rightarrow n_{CO_2\left(2\right)}=b\)

Ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,11\\80a+72b=10,23\end{matrix}\right.\) (Hệ có nghiệm âm)

*Bạn xem lại đề !!

 

 

             

 

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
4 tháng 12 2019 lúc 17:10

C + O2 → CO2

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

nBaCO3 =\(\frac{3,94}{197}\) = 0,02 (mol)

nC = nCO2 = nBaCO3 = 0,02 mol

\(\%m_C=\frac{0,02.12}{30}.100\%=0,8\%\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN