Bài 24. Ôn tập học kì I

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

II. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

1. OXIT

  • Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
Tính chấtOXIT AXITOXIT BAZƠ
Tác dụng với nước 

Một số oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit.

CO2 + H2O → H2CO3

      P2O5  +  3H2O  → 2H3PO4

Một số oxit bazơ tác dụng được với nước tạo thành dung dịch bazơ tương ứng (kiềm)

Na2O  +  H2O  →  2NaOH

Tác dụng với axit Không phản ứng

Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước. 

 CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

Tác dụng với dung dịch bazơ

Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước

CO2 + Ba(OH)→ BaCO3 + H2O

Không phản ứng
Tác dụng với oxit axitKhông phản ứng

Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối

CaO + CO2 →  CaCO3

Tác dụng với oxit bazơ

Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối

SO2  +  BaO →  BaSO3

Không phản ứng
@725247@

2. AXIT

1. Tác dụng với chất chỉ thị

Dung dịch axit làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

3. Tác dụng với oxit bazơ

Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước.

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

2. Tác dụng với kim loại

Dung dịch axit tác dụng được với một số kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hidro.

Fe  +   CuSO4 →  FeSO4    +  Cu

Cu  +  2AgNO3 → Cu(NO3)2  +  2Ag

H2SO4 đặc và HNO3 tác dụng với hầu hết các kim loại tạo muối nhưng không giải phóng khí H2.

 Cu + 2H2SO4đặc → CuSO+ SO2🠕 + 2H2O

H2SO4 đặc có tính háo nước.

4. Tác dụng với bazơ

Axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước. Phản ứng của axit với bazơ được gọi là phản ứng trung hòa.

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

5. Tác dụng với muối

Muối có thể tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới.

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4🠗 + 2HCl

2HCl  +  Na2CO3 → 2NaCl +  H2O +  CO2🠑

@725450@

3. BAZƠ

1. Tác dụng với chất chỉ thị

Dung dịch bazơ làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh, dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu đỏ.

4. Tác dụng với muối

Dung dịch muối có thể tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới.

CuSO4  +  NaOH   →  Cu(OH)2   +  Na2SO4

2. Tác dụng với oxit axit

Dung dịch bazơ (kiềm) tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.

Ca(OH)2 + SO3 → CaSO4 + H2O

5. Phản ứng nhiệt phân

Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit và nước.

2Fe(OH)3    Fe2O3   +  3H2O

3. Tác dụng với axit

Bazơ tan và bazơ không tan đều tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

NaOH  +  HCl →  NaCl  +  H2O

@725515@

4. MUỐI

1. Tác dụng với kim loại

Dung dịch muối có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới.

Fe  +   CuSO4    →  FeSO4    +  Cu

Cu  +  2AgNO3 → Cu(NO3)2  +  2Ag

3. Tác dụng với bazơ

Dung dịch muối có thể tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới.

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2🠗 +  Na2SO4 

2. Tác dụng với axit

Muối có thể tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới.

BaCl2  +  H2SO4  → BaSO4🠗 + 2HCl

Na2CO3  +  2HCl → 2NaCl + H2O  +  CO2🠑

4. Tác dụng với muối

Hai dung dịch muối có thể tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới.

 NaCl   +  AgNO3  →  AgCl🠗   +   NaNO3

5. Phản ứng nhiệt phân

Một số muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao

2KClO3    2KCl   +   3O2

  • Phản ứng trao đổi: Là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.