Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 391
Số lượng câu trả lời 6222
Điểm GP 70
Điểm SP 1461

Người theo dõi (64)

Đang theo dõi (27)