Bài 19. Sắt

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

  • Sắt là kim loại, màu trắng xám, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng kém hơn nhôm.
  • Sắt có tính nhiễm từ (bị nam châm hút và sắt cũng có thể nhiễm từ trở thành nam châm).
  • Sắt là kim loại nặng, khối lượng riêng 7,86g/cm3, nóng chảy ở nhiệt độ 1539oC

Nêu tính chất vật lý của sắt

@245312@

II.TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Sắt là kim loại có hóa trị II và III.

1. Tác dụng với phi kim

a. Tác dụng với oxi

Khi đốt nóng đỏ, sắt cháy trong oxi tạo thành oxit sắt từ Fe3O4 (hỗn hợp FeO và Fe2O3 có số mol bằng nhau).

3Fe     +   2O2        Fe3O4 (oxit sắt từ, sắt có hóa trị II và III)

b. Tác dụng với phi kim khác

  • Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng với nhiều phi kim khác như clo, lưu huỳnh, brom tạo thành muối sắt tương ứng.
  • Thí nghiệm: Cho dây sắt đã được nung nóng đỏ vào lọ đựng khí clo.

  • Hiện tượng: Sắt cháy sáng tạo thành khói màu nâu đỏ.

2Fe   +   3Cl2     2FeCl3

Fe  +  S     FeS

2. Tác dụng với dung dịch axit

Sắt tác dụng với HCl, H2SO4 loãng tạo thành muối sắt (II) và giải phóng khí H2.

Fe + 2HCl → FeCl2   +  H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Sắt tác dụng H2SO4 đặc nóng tạo thành muối sắt (III) và giải phóng khí SO2.

Fe   +    3H2SO4 đặc, nóng →  Fe2(SO4)3    +   3SO2↑    +   6H2O

Chú ý: Giống như nhôm, sắt không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội

3. Tác dụng với dung dịch muối

Sắt tác dụng với dung dịch muối của những kim loại kém hoạt động hơn, tạo thành muối sắt và đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối.

Fe  +  CuSO →  FeSO +  Cu↓

Fe  +  2AgNO →  Fe(NO3)2  +   2Ag↓

@245406@@245493@@245558@

1. Sắt là kim loại, màu trắng xám, có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng kém hơn nhôm. Sắt có tính nhiễm từ.

2. Sắt có những tính chất hóa học của kim loại như: tác dụng với phi kim, dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng... (trừ HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội), dung dịch muối của kim loại kém hoạt động hơn.

Sắt là kim loại có nhiều hóa trị.

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cùng thảo luận và trả lời nhé. Chúc các em học tốt!