Trần Duy Sang
36 phút trước

không ai làm được ạ

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
49 phút trước

\(=x^3-8-x\left(x^2-25\right)=x^3-8-x^3+25x=25x-8\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
1 giờ trước (16:21)

\(a,=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3-a^3+3a^2b-3ab^2+b^3-2b^3=6a^2b\\ b,=\left(6x+1-6x+1\right)^2=2^2=4\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
1 giờ trước (16:20)

\(a,=x^2-4x+4-\dfrac{15}{4}=\left(x-2\right)^2-\dfrac{15}{4}=\left(x-2-\dfrac{\sqrt{15}}{2}\right)\left(x-2+\dfrac{\sqrt{15}}{2}\right)\\ b,=?\\ c,\Rightarrow x^2+7x-8=0\\ \Rightarrow\left(x+8\right)\left(x-1\right)=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-8\\x=1\end{matrix}\right.\\ d,Sửa:x^3-3x^2=-27+9x\\ \Rightarrow x^3-3x^2+9x-27=0\\ \Rightarrow x^2\left(x-3\right)+9\left(x-3\right)=0\\ \Rightarrow\left(x^2+9\right)\left(x-3\right)=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x^2=-9\left(vô.lí\right)\\x=3\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow x=3\\ e,\Rightarrow x\left(x-3\right)-7x+21=0\\ \Rightarrow x\left(x-3\right)-7\left(x-3\right)=0\\ \Rightarrow\left(x-7\right)\left(x-3\right)=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=7\\x=3\end{matrix}\right.\\ f,\Rightarrow x^2\left(x-2\right)+\left(x-2\right)=0\\ \Rightarrow\left(x^2+1\right)\left(x-2\right)=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x^2=-1\left(vô.lí\right)\\x=2\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow x=2\)

\(g,\Rightarrow x^2-4x+4=0\\ \Rightarrow\left(x-2\right)^2=0\\ \Rightarrow x=2\\ h,Sửa:x^3-x^2+x=1\\ \Rightarrow x^2\left(x-1\right)+\left(x-1\right)=0\\ \Rightarrow\left(x^2+1\right)\left(x-1\right)=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x^2=-1\left(vô.lí\right)\\x=1\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow x=1\)

Bình luận (4)
Minh Khanh
2 giờ trước (15:57)

b

Bình luận (0)
_Sunn So Sad_
2 giờ trước (16:00)

Hình thang cân có cạnh bên là 3,5cm, đường trung bình là 3cm. Chu vi hình thang là:

A. 6,5cm

B. 13cm

C. 9,5cm

D. 10cm

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN