Lu nekk
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:43)

a: Xét tứ giác DIMK có

\(\widehat{DIM}=\widehat{DKM}=\widehat{KDI}=90^0\)

=>DIMK là hình chữ nhật

b: Xét tứ giác DEHF có

M là trung điểm chung của DH và EF

=>DEHF là hình bình hành

Hình bình hành DEHF có \(\widehat{FDE}=90^0\)

nên DEHF là hình chữ nhật

Bình luận (1)
Lu nekk
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:23)

a: ĐKXĐ: \(x\notin\left\{1;-1\right\}\)

\(\dfrac{3}{x-1}+\dfrac{5}{x+1}-\dfrac{x}{x^2-1}\)

\(=\dfrac{3}{x-1}+\dfrac{5}{x+1}-\dfrac{x}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(=\dfrac{3\left(x+1\right)+5\left(x-1\right)-x}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(=\dfrac{3x+3+5x-5-x}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(=\dfrac{7x-2}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

Bình luận (0)
Phat Tan
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:03)

a: Xét ΔBEC có

M,K lần lượt là trung điểm của BE,BC

=>MK là đường trung bình của ΔBEC

=>MK//EC và MK=EC/2

Xét ΔDEC có

I,N lần lượt là trung điểm của DE,DC

=>IN là đường trung bình của ΔBEC

=>IN//EC và IN=EC/2

Ta có: MK=EC/2

IN=EC/2

Do đó: MK=IN

b: Xét ΔDEB có

I,M lần lượt là trung điểm của ED,EB

=>IM là đường trung bình của ΔDEB

=>\(IM=\dfrac{BD}{2}\)

Ta có: \(IM=\dfrac{BD}{2}\)

\(IN=\dfrac{EC}{2}\)

mà BD=EC

nên IM=IN

Ta có: IN//EC

MK//EC

Do đó: IN//MK

Xét tứ giác MINK có

MK//NI

MK=NI

Do đó: MINK là hình bình hành

Hình bình hành MINK có IM=IN

nên MINK là hình thoi

=>MN\(\perp\)IK

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Châu
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:06)

a: Ta có: \(\widehat{BAM}+\widehat{DAM}=\widehat{BAD}=90^0\)

\(\widehat{MAD}+\widehat{NAD}=\widehat{MAN}=90^0\)

Do đó: \(\widehat{BAM}=\widehat{NAD}\)

Xét ΔABM vuông tại B và ΔADN vuông tại D có

AB=AD

\(\widehat{BAM}=\widehat{DAN}\)

Do đó: ΔABM=ΔADN

=>AM=AN

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Châu
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:09)

a: Xét tứ giác HDEI có

\(\widehat{EDH}=\widehat{DHI}=\widehat{EIH}=90^0\)

=>HDEI là hình chữ nhật

b:

Xét ΔAHD có \(\widehat{AHD}=90^0\) và HA=HD

nên ΔAHD vuông cân tại H

=>\(\widehat{ADH}=45^0\)

Xét tứ giác AEDB có 

\(\widehat{EAB}+\widehat{EDB}=90^0+90^0=180^0\)

=>AEDB là tứ giác nội tiếp

=>\(\widehat{AEB}=\widehat{ADB}=\widehat{ADH}=45^0\)

Xét ΔAEB vuông tại A có \(\widehat{AEB}=45^0\)

nên ΔAEB vuông cân tại A

=>AE=AB

 

Bình luận (0)
Phan hoang quang
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:11)

ĐIểm E ở đâu vậy bạn?

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Châu
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:16)

l: \(x^8+x+1\)

\(=x^8+x^7+x^6-x^7-x^6-x^5+x^5+x^4+x^3-x^4-x^3-x^2+x^2+x+1\)

\(=x^6\left(x^2+x+1\right)-x^5\left(x^2+x+1\right)+x^3\left(x^2+x+1\right)-x^2\left(x^2+x+1\right)+\left(x^2+x+1\right)\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(x^6-x^5+x^3-x^2+1\right)\)

m: \(x^3+y^3-2\left(x^2-y^2\right)\)

\(=\left(x^3+y^3\right)-2\left(x^2-y^2\right)\)

\(=\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)-2\left(x-y\right)\left(x+y\right)\)

\(=\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2-2x+2y\right)\)

p: \(\left(x^2+x+1\right)\left(x^2+x+2\right)-6\)

\(=\left(x^2+x\right)^2+2\left(x^2+x\right)+\left(x^2+x\right)+2-6\)

\(=\left(x^2+x\right)^2+3\left(x^2+x\right)-4\)

\(=\left(x^2+x\right)^2+4\left(x^2+x\right)-\left(x^2+x\right)-4\)

\(=\left(x^2+x\right)\left(x^2+x+4\right)-\left(x^2+x+4\right)\)

\(=\left(x^2+x+4\right)\left(x^2+x-1\right)\)

Bình luận (0)
Bảo Trân
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:22)

a: Chúng ta sẽ lập phiếu hỏi các vị PHHS khối 8 về chất lượng đồng phục của trường

b: Chúng ta sẽ làm thực nghiệm bằng cách tung đồng xu 100 lần

c: Chúng ta sẽ dựa vào nguồn thông tin có sẵn ở trên mạng

d: Chúng ta sẽ lập bảng thống kê tổng số GDP của các nước ASEAN rồi tính tổng lại

Bình luận (0)
Hàn Lãnh Băng
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (22:18)

Xét tứ giác ADME có

\(\widehat{ADM}=\widehat{AEM}=\widehat{DAE}=90^0\)

=>ADME là hình chữ nhật

=>AM=DE

loading...

Bình luận (0)
Hermione Granger
Xem chi tiết
Phía sau một cô gái
7 giờ trước (21:07)

\(30x-15x^2-0\)

\(\Leftrightarrow15x\left(2-x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}15x=0\\2-x=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=2\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)