PhạmBùi Minh Anh

cho Cu(OH)2 tác dụng với 0,2 lít HCl 1,5M
a) tính khối lượng của Cu(OH)2
b) tính CM của CuCl2 0,03 lít

Ng Ngann
11 tháng 6 lúc 8:09

`n_(HCl)=0,2.1,5=0,3(mol)`

pt: `Cu(OH)_2+2HCl->CuCl_2+2H_2O`

`a)`

Theo pthh: `n_(Cu(OH)_2) = 1/2 n_(HCl) = 1/2 . 0,3=0,15(mol)`

Khối lượng `Cu(OH)_2` là: 

`m_(Cu(OH)_2) = 0,15. 98=14,7(g)`

`b)`

Theo pthh : `n_(CuCl_2) = 1/2 n_(HCl) = 0,15(mol)`

Nồng độ mol của `CuCl_2` là:

`C_(M) CuCl_2= (0,15)/(0,03)=5(M)`

Bình luận (0)
Ng Ngann
11 tháng 6 lúc 8:10
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
37.Lê Thùy Trâm 8/8
Xem chi tiết
HAi Vẫn
Xem chi tiết
Cavahsb
Xem chi tiết
Phạm Anh Khoa
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Thủy
Xem chi tiết
hmone
Xem chi tiết
hmone
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Trí
Xem chi tiết
Lê Hương Lài
Xem chi tiết
Thảo Vy
Xem chi tiết