Phạm Anh Khoa

Cho 20 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với 100 ml dung dịch HCl và thu được 2,24 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn Tính nồng độ mol của mol/l hcl đã dùng tính khối lượng của kim loại trong hỗn hợp Tính thành phần phần trăm kim loại trong hỗn hợp

Lê Ng Hải Anh
8 tháng 4 2023 lúc 21:11

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

PT: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

Theo PT: \(n_{HCl}=2n_{H_2}=0,2\left(mol\right)\Rightarrow C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,2}{0,1}=2\left(M\right)\)

\(n_{Fe}=n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow m_{Fe}=0,1.56=5,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{Cu}=20-5,6=14,4\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\dfrac{5,6}{20}.100\%=28\%\\\%m_{Cu}=72\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Huong Nguyen
Xem chi tiết
Tuấn Nguyễn
Xem chi tiết
17 Trường Phú 7A11
Xem chi tiết
TOM HOLLAND
Xem chi tiết
Nam Nguyễn
Xem chi tiết
Ngọc Hải Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Hà Thị Vân Dung
Xem chi tiết
Hà Thị Vân Dung
Xem chi tiết
bùi thị nhài
Xem chi tiết