hmone

Tính Khối Lượng Của: 
a. 0,25 mol CaSO4 
b. 3.1023 phân tử Cu2O 
c. 6,72 lít khí NH3
d. 0,17 mol C4H10 
e. 4,5.1025 phân tử Cu(OH)2
g. 0,48 mol MgO 
h. 3,36 lít khí CO2 ( đktc ) 
i. 0,25 mol Al(OH)3
k. 16,8 lít khí C4H8 (đktc)
l. 0,9.1024 phân tử O
m. 2,8 lít khí H2 ( đktc ) 

 


Các câu hỏi tương tự
hmone
Xem chi tiết
thuy nam Ngo
Xem chi tiết
BBBT
Xem chi tiết
BBBT
Xem chi tiết
BBBT
Xem chi tiết
BBBT
Xem chi tiết
Trần Dung
Xem chi tiết
Trần Nhật Minh
Xem chi tiết
rip_indra
Xem chi tiết