Phạm Thị Thu Thủy

Biết 2.24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 a. Tính nồng độ mol của dd Ca(OH)2 đã dùng b. Tính khối lượng chất kết tủa thu được

HT.Phong (9A5)
21 tháng 3 2023 lúc 18:01

a) \(n_{CO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

Theo PTHH: \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=n_{CO_2}=0,1\left(mol\right)\)

\(V_{Ca\left(OH\right)_2}=200ml=0,2l\)

\(\Rightarrow C_{MCa\left(OH\right)_2}=\dfrac{n_{Ca\left(OH\right)_2}}{V_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,1}{0,2}=0,5M\)

b) Theo PTHH có: \(n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CaCO_3}=n_{CaCO_3}.M_{CaCO_3}=0,1.74=7,4\left(g\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Yến Nhi
Xem chi tiết
Quang Nguyên
Xem chi tiết
Phạm Mạnh Kiên
Xem chi tiết
Vinhb
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
LuKenz
Xem chi tiết
Lâm Hoàng
Xem chi tiết
Nhật Minh 7a2 54. Chu
Xem chi tiết
Ninh Vu
Xem chi tiết