Thảo Vy

Lập PTHH của các phản ứng sau:
1) MgCl2 + KOH  Mg(OH)2 + KCl
2) Cu(OH)2 + HCl  CuCl2 + H2O
3) Cu(OH)2 + H2SO4  CuSO4 + H2O
4) FeO + HCl  FeCl2 + H2O
5) Fe2O3 + H2SO4  Fe2 (SO4)3 + H2O
6) Cu(NO3)2 + NaOH  Cu(OH)2 + NaNO3
7) P + O2  P2O5
8) N2 + O2  NO
9) NO + O2  NO2
10) NO2 + O2 + H2O  HNO3

11) SO2 + O2  SO3
12) Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3  BaSO4 + Al(NO3)3
13) Al2 (SO4)3 + NaOH  Al(OH)3 + Na2SO4
14) CaO + CO2  CaCO3
15) CaO + H2O  Ca(OH)2
16) CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2
17) C2H2 + O2  CO2 + H2O
18) C4H10 + O2  CO2 + H2O
19) NH3 + O2  NO + H2O
20) S + HNO3  H2SO4 + NO

Giúp mình với ạ :<

 

Đỗ Tuệ Lâm
14 tháng 1 2022 lúc 10:16

giúp bà 20 c bà vô trang t tick 20 lần gieo kèo oke hum, nhìn ngán chớt ><

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Duy Khánh
Xem chi tiết
level max
Xem chi tiết
Trash Như
Xem chi tiết
Nhật Khánh
Xem chi tiết
Võ Thị Huyền
Xem chi tiết
cao vân
Xem chi tiết
Bé iuu
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
lê phương linh
Xem chi tiết