Nguyễn Minh Trí

Cho 10 gam hỗn hợp Mg và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng kết thúc thì thu được  4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?

HIẾU 10A1
2 tháng 4 2021 lúc 20:34

ta có Cu không tác dụng với HCl nên lượng khí thoát ra là của Mg

pthh  Mg  +  2HCl  => MgCl2  + H2

nH2  = 4.48 / 22,4 =0,2 mol mà nMg = nH2 =0,2 

=> mMg= 0,2 * 24 =4,8g

mCu = 10 - 4,8 =5,2 g

 

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
2 tháng 4 2021 lúc 20:06

PTHH: \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\uparrow\)

Theo PTHH: \(n_{H_2}=n_{Mg}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Mg}=0,2\cdot24=4,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{Cu}=10-4,8=5,2\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cavahsb
Xem chi tiết
TOM HOLLAND
Xem chi tiết
Tuấn Nguyễn
Xem chi tiết
Ronalđo
Xem chi tiết
tram thai thinh
Xem chi tiết
bố mày cân tất
Xem chi tiết
Nguyễn Bình Chi
Xem chi tiết
dung mỹ
Xem chi tiết
SIRO
Xem chi tiết