Cavahsb

Bài 5. Hỗn hợp X gồm Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Tính giá trị của V? Bài 6. Cho 3,87 gam Mg và Al vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng , sau phản ứng người ta thu được 4,368 lít H2 ở đktc. a. Tính khối lượng H2SO4 đã tham gia phản ứng? b. Tính khối lượng hỗn hợp muối tạo thành sau phản ứng ( muối gồm MgSO4 và Al2(SO4)3.

Nguyễn Trần Thành Đạt
13 tháng 8 2021 lúc 9:59

Bài 5:

mCu= 43,24% . 14,8\(\approx\) 6,4(g)

=>mFe\(\approx\) 14,8 - 6,4= 8,4(g)

=> nFe\(\approx\) 8,4/56\(\approx\) 0,15(mol)

PTHH: Fe + 2 HCl -> FeCl2 + H2

nH2=nFe \(\approx\) 0,15 (mol)

=> V(H2,đktc) \(\approx\) 0,15 . 22,4\(\approx\) 3,36(l)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
13 tháng 8 2021 lúc 10:08

Bài 6:

nH2= 4,368/22,4=0,195(mol)

Đặt: nMg=a(mol); nAl=b(mol) (a,b>0)

PTHH: Mg + 2 HCl -> MgCl2 + H2

a________2a_____a_____a(mol)

2 Al + 6 HCl -> 2 AlCl3 +3 H2

b____3b____b______1,5b(mol)

Ta có hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}24a+27b=3,87\\a+1,5b=0,195\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,06\\b=0,09\end{matrix}\right.\)

a) nH2SO4= 2a+3b=0,39(mol)

=> mH2SO4= 0,39.98=38,22(g)

b) m(muối)= mMgSO4 + mAl2(SO4)3= 120a+ 133,5b= 120.0,06+133,5.0,09= 19,215(g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Anh Thái
Xem chi tiết
Cavahsb
Xem chi tiết
Cavahsb
Xem chi tiết
Hùng Nguyễn Văn
Xem chi tiết
Hai Yen
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Hiệp
Xem chi tiết
Sáng Lê
Xem chi tiết
8C Quyền
Xem chi tiết
Thủy Tiên
Xem chi tiết