HAi Vẫn

chia 44,1 g hỗn hợp gồm AL, ZN,CU thành 2 phần = nhau

p1 tác dụng hết với HCL thu dc 6,72 l khí và 9,6 g kim loại ko tan

p2 cho tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu dc V lít khí so2

a)tính khối lượng mỗi kim loại

b)tính V dd HCL 2M cần dùng

c)tính lượng muối thu dc ở p2

Buddy
18 tháng 9 2021 lúc 20:01

2Al+6HCl→2AlCl3+3H2

Zn+2HCl→ZnCl2+H2

2Al+6H2SO4→Al2(SO4)3+3SO2+6H2O

Zn+2H2SO4→ZnSO4+SO2+2H2O

Cu+2H2SO4→CuSO4+SO2+2H2O

nH2=0,3mol

nCu=0,15mol

Gọi a và b lần lượt là số mol của Al và Zn

27a+65b=17,25

3\2a+b=0,3

=> a=0,03, b=0,25

→nAl=0,03mol→mAl=1,62g

→nZn=0,25mol→mZn=32,5g

b)nHCl=3nAl+2nZn=0,59mol

→VHCl=0,592=0,295 l

c)

nAl2(SO4)3=1\2nAl=0,015mol

→mAl2(SO4)3=5,13g

nZnSO4=nZn=0,25mol

→mZnSO4=40,25g

nCuSO4=nCu=0,15mol

→mCuSO4=24g

 
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
TOM HOLLAND
Xem chi tiết
anha
Xem chi tiết
SIRO
Xem chi tiết
8C Quyền
Xem chi tiết
Trần Văn Si
Xem chi tiết
Chàng trai Nhân Mã
Xem chi tiết
Lê Thị Cúc
Xem chi tiết
Hương Giang
Xem chi tiết
Đào Xuân Phát
Xem chi tiết