Chương III : Thống kê

WW

a) [\(x+\dfrac{4}{15}\) ] - [-2,15]

b) [\(x-\dfrac{3}{5}\) ] < \(\dfrac{1}{3}\)

c) [\(x+\dfrac{11}{2}\) ] > -5,5

d) \(\dfrac{2}{5}\) < [\(x-\dfrac{7}{5}\) ] < \(\dfrac{3}{5}\)

Các bạn ơi dấu [] là dấu trị tuyệt đối nhá!!!!

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 5 2022 lúc 23:18

b: \(\left|x-\dfrac{3}{5}\right|< \dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-\dfrac{3}{5}>-\dfrac{1}{3}\\x-\dfrac{3}{5}< \dfrac{1}{3}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\dfrac{4}{15}< x< \dfrac{14}{15}\)

c: \(\left|x+\dfrac{11}{2}\right|>-5.5\)

mà \(\left|x+\dfrac{11}{2}\right|\ge0\forall x\)

nên \(x\in R\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Kim Lê
Xem chi tiết
Kim Yen Pham
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
Phan Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Tăng Nhật Trường
Xem chi tiết
G.Dr
Xem chi tiết
Linh Nhật
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Sơn
Xem chi tiết