Chương III : Thống kê

G.Dr

Tính và tìm x:

a) \(\dfrac{-1}{4}\).13\(\dfrac{9}{11}\) - 0,25 . 6\(\dfrac{2}{11}\)

b) \(\dfrac{31}{9}\). /x/ - \(\dfrac{5}{2}\) = \(\dfrac{8}{3}\)

Mặc Chinh Vũ
4 tháng 8 2018 lúc 9:15

\(a)\dfrac{-1}{4}.13\dfrac{9}{11}-0,25.6\dfrac{2}{11}\)

\(=\dfrac{-1}{4}.\dfrac{152}{11}-\dfrac{1}{4}.\dfrac{68}{11}\)

\(=-38-\dfrac{17}{11}\)

\(=\dfrac{-418}{11}+\dfrac{-17}{11}\)

\(=\dfrac{-435}{11}\)

\(b)\dfrac{31}{9}.\left|x\right|-\dfrac{5}{2}=\dfrac{8}{3}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{31}{9}.\left|x\right|=\dfrac{16}{6}+\dfrac{15}{6}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{31}{9}.\left|x\right|=\dfrac{31}{6}\)

\(\Leftrightarrow\left|x\right|=\dfrac{31}{6}.\dfrac{9}{31}\)

\(\Leftrightarrow\left|x\right|=1,5\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{1,5;-1,5\right\}\)

Vậy \(x\in\left\{1,5;-1,5\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Kim Lê
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Trang
Xem chi tiết
Kim Yen Pham
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nkok limaka
Xem chi tiết