Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 384
Số lượng câu trả lời 109
Điểm GP 3
Điểm SP 30

Người theo dõi (32)

Đang theo dõi (70)