Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 147
Số lượng câu trả lời 53
Điểm GP 6
Điểm SP 22

Người theo dõi (16)

Đang theo dõi (5)