Chương III : Thống kê

Kim Yen Pham

bài 1 tìm x thuộc Q biết

a. |x|=\(^1_53\) và x<0

b.|x|=-2,1

c.|x-3,5|=5

d. |x+\(\dfrac{3}{4}\)|-\(\dfrac{1}{2}\)=0

e. |x-\(\dfrac{2}{5}\)|+\(\dfrac{1}{2}\)=\(\dfrac{3}{4}\)

f. \(\dfrac{5}{6}\)-|2-x|=\(\dfrac{1}{3}\)

g. (2x-5)^2=9

h. \(\sqrt{3-7x}\)=\(\dfrac{1}{4}\)

i. (\(\dfrac{2}{3}\))^x=\(\dfrac{8}{27}\)

k. (x+\(\dfrac{1}{2}\))^2=\(\dfrac{1}{9}\)

l. \(\dfrac{\left(-3^x\right)}{81}\)=-27

m.\(\left(x-2\right)\)^2x+3=(x-2)^2x+1(x thuộc N)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 tháng 6 2022 lúc 21:13

a: \(\left|x\right|=3+\dfrac{1}{5}=\dfrac{16}{5}\)

mà x<0

nên x=-16/5

b: \(\left|x\right|=-2.1\)

nên \(x\in\varnothing\)

c: \(\left|x-3.5\right|=5\)

=>x-3,5=5 hoặc x-3,5=-5

=>x=8,5 hoặc x=-1,5

d: \(\left|x+\dfrac{3}{4}\right|-\dfrac{1}{2}=0\)

=>|x+3/4|=1/2

=>x+3/4=1/2 hoặc x+3/4=-1/2

=>x=-1/4 hoặc x=-5/4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
WW
Xem chi tiết
Nguyễn Tăng Nhật Trường
Xem chi tiết
Phan Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Đào Tuấn Anh
Xem chi tiết
Hoàng Kim Lê
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Trang
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Sơn
Xem chi tiết