Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 939
Số lượng câu trả lời 91
Điểm GP 0
Điểm SP 9

Người theo dõi (15)

Đang theo dõi (25)

@Nk>↑@
Sáng
Tô Ngọc Hà