Nguyễn Thái Sơn

Nguyễn Thái Sơn

  • Số câu hỏi 341
  • Số câu trả lời 52
  • Điểm thành tích 0GP 8SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Chưa cập nhật


Địa chỉ

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết