Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 73
Số lượng câu trả lời 133
Điểm GP 8
Điểm SP 251

Người theo dõi (15)

Đang theo dõi (4)