Chương III : Thống kê

Nguyễn Tăng Nhật Trường

Tìm x biết:

a) \(\left(-\dfrac{2}{3}\right)^2.x=\left(-\dfrac{2}{3}\right)^5\) ; b) \(\left(-\dfrac{1}{3}\right)^3.x=\dfrac{1}{81}\) ; c) (2x-3)\(^2\) ; d) (3x-2)\(^5\) =-243

Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 tháng 12 2022 lúc 21:00

a: =>x=(-2/3)^5:(-2/3)^2=(-2/3)^3=-8/27

b: =>x*(-1/3)^3=(-1/3)^4

=>x=-1/3

d: =>3x-2=-3

=>3x=-1

=>x=-1/3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
WW
Xem chi tiết
Phan Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
Kim Yen Pham
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Sơn
Xem chi tiết
Võ Thành Đạt
Xem chi tiết
Đào Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết