Chương III : Thống kê

WW

1)Tìm x, biết :
\(4.\left[3x-1\right]+\left[x\right]-2.\left[x-5\right]+7.\left[x-3\right]=12\)

\(\left[2\dfrac{1}{5}-x\right]+\left[x-\dfrac{1}{5}\right]+8\dfrac{1}{5}=1,2\)

\(3.\left[x+4\right]-\left[2.x+1\right]-5.\left[x-3\right]+\left[x-9\right]=5\)

\(2\left[x+3\dfrac{1}{2}\right]+\left[x\right]-3\dfrac{1}{2}=\left[2\dfrac{1}{5}-x\right]\)


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Tăng Nhật Trường
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết
Phan Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Sơn
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Trang
Xem chi tiết
Alana Nguyễn
Xem chi tiết
Kim Yen Pham
Xem chi tiết
Đậu Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết