Chương III : Thống kê

Nguyễn Thái Sơn

tính: a) 12.\(\left\{-\dfrac{2}{3}\right\}^2+\dfrac{4}{3}\) b) 12,5.\(\left\{\dfrac{-5}{7}\right\}+1,5.\left\{\dfrac{-5}{7}\right\}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
14 tháng 6 2022 lúc 12:16

a: \(=12\cdot\dfrac{4}{9}+\dfrac{4}{3}=\dfrac{4}{3}\cdot4+\dfrac{4}{3}=\dfrac{4}{3}\cdot5=\dfrac{20}{3}\)

b: \(=\dfrac{-5}{7}\cdot\left(12.5+1.5\right)=\dfrac{-5}{7}\cdot14=-10\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
WW
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Trang
Xem chi tiết
Võ Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Tăng Nhật Trường
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Sơn
Xem chi tiết
Ruby
Xem chi tiết
Phan Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết