Chương III : Thống kê

Nguyễn Ngọc Anh

Bài 1: Tìm x, biết:

a) \(\dfrac{x+2}{18}\)=\(\dfrac{x-5}{9}\)

b)\(\dfrac{x+2}{-20}\)=\(\dfrac{-5}{x+2}\)

c) -10+\(\left(2x-5\right)^3\)=17

Bài 2: Tìm x,y,z biết:

a) \(\dfrac{x}{12}\)=\(\dfrac{y}{-5}\)=\(\dfrac{z}{6}\) và 2x+y-3z=26

b) \(\dfrac{x}{2}\)=\(\dfrac{y}{5}\)=\(\dfrac{z}{4}\) và x.y.z=40

c) \(\dfrac{x+1}{3}\)=\(\dfrac{y+2}{4}\)=\(\dfrac{z+3}{5}\) và x+y+z=18

d) \(\dfrac{x}{2}\)=\(\dfrac{y}{5}\); \(\dfrac{y}{4}\)=\(\dfrac{z}{6}\) và x+y-z=26

e) 4x=3y và \(x^2\)+\(y^2\)=100

Hoàng Vy
8 tháng 12 2018 lúc 11:43

Cậu không làm được hay cần gấp con nào nhỉ ?

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 tháng 12 2022 lúc 15:03

Bài 1:

a: \(\Leftrightarrow\dfrac{x+2}{2}=x-5\)

=>2x-10=x+2

=>x=12

b: \(\Leftrightarrow\left(x+2\right)^2=100\)

=>x+2=10 hoặc x+2=-10

=>x=-12 hoặc x=8

c: \(\Leftrightarrow\left(2x-5\right)^3=27\)

=>2x-5=3

=>2x=8

=>x=4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phan Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Monkey D .Luffy
Xem chi tiết
Dương Thanh Ngân
Xem chi tiết
Hoàng Kim Lê
Xem chi tiết
Full Môn Học
Xem chi tiết
Đậu Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết
Đậu Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết
Phạm Minh Ngọc
Xem chi tiết