Chương III : Thống kê

Hoàng Kim Lê

Tìm x ∈ Z, biết:

a, \(\dfrac{3}{2}\). 4x + \(\dfrac{5}{3}\). 4x+2 = \(\dfrac{3}{2}\). 48 + \(\dfrac{5}{3}\). 410

b, (1/3 + 1/6) . 2x + 2x+1 = 212 + 210

c, (1/2 - 1/3 ) . 6x + 6x+2 = 615 + 618

d, \(\dfrac{5}{3}\). 8x+2 - \(\dfrac{3}{5}\) . 8x = \(\dfrac{5}{3}\). 811 - \(\dfrac{3}{5}\). 89

Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 10 2022 lúc 10:01

a: \(\Leftrightarrow4^x\left(\dfrac{3}{2}+\dfrac{5}{3}\cdot4^2\right)=4^8\left(\dfrac{3}{2}+\dfrac{5}{3}\cdot4^2\right)\)

=>4^x=4^8

=>x=8

b: \(\Leftrightarrow2^x\cdot\dfrac{1}{2}+2^x\cdot2=2^{10}\left(2^2+1\right)\)

=>2^x=2^11

=>x=11

c: =>1/6*6^x+6^x*36=6^15(1+6^3)

=>6^x=6*6^15

=>x=16

d: \(\Leftrightarrow8^x\left(\dfrac{5}{3}\cdot8^2-\dfrac{3}{5}\right)=8^9\left(\dfrac{5}{3}\cdot8^2-\dfrac{3}{5}\right)\)

=>x=9

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Tăng Nhật Trường
Xem chi tiết
Kim Yen Pham
Xem chi tiết
Phan Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Trang
Xem chi tiết
Linh Nhật
Xem chi tiết