Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 68
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (9)