Chương III : Thống kê

Linh Nhật

2) xác định hệ số a,b của đa thức
P(x)= ax+b, biết
a) P(1)= \(\dfrac{-5}{3}\)

b) P(\(\dfrac{-1}{2}\)) = \(\dfrac{4}{3}\)


Các câu hỏi tương tự
Tien Le
Xem chi tiết
Kim Yen Pham
Xem chi tiết
Đào Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Tăng Nhật Trường
Xem chi tiết
Hoàng Kim Lê
Xem chi tiết
Dương Thanh Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Linh
Xem chi tiết
G.Dr
Xem chi tiết