Thanh Hoàng Thanh
5 giờ trước (11:57)

P = 10m = 10.60 = 600N

F = P = 600N

Hiệu suất của ròng rọc là:  H = \(\dfrac{F}{F1}\).100% = \(\dfrac{600}{800}\).100% = 75%

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng
4 giờ trước (12:44)

a/ Thời gian xe đầu đi trong nửa đoạn đường đầu :

\(t_1=\dfrac{\dfrac{1}{2}s}{v_1}=\dfrac{s}{90}\left(h\right)\)

Thời gian xe 2 đi trong nửa đoạn đường còn lại :

\(t_2=\dfrac{\dfrac{1}{2}s}{v_2}=\dfrac{s}{60}\left(h\right)\)

Vận tốc trung bình của xe 1 là :

\(v_{tb}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{s}{s\left(\dfrac{1}{90}+\dfrac{1}{60}\right)}=36\left(km\backslash h\right)\)

Quãng đường xe 2 đi trong nửa tgian đầu :

\(s_1'=v_1'.\dfrac{t}{2}=22,5t\left(km\right)\)

Quãng đường xe 2 đi trong nửa tgian thứ 2 :

\(s_2'=v_2'.\dfrac{t}{2}=15t\left(km\right)\)

Vận tốc trung bình của xe 2 :

\(v_{tb}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{22,5t+15t}{t}=37,5\left(km\backslash h\right)\)

Vậy xe 2 đến B nhanh hơn. 

 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN