Nguyễn Duy Khang
2 giờ trước (7:21)

\(s_1=3km\\ t=50min=\dfrac{5}{6}h\\ s_2=1,95km\\ t_2=0,5h\\ a,v_1=?\\ b,v_2=?\\ c,=v_{tb}=?\)

a) Tốc độ trung bình của người đó trên quãng đường đầu:

\(v_1=\dfrac{s_1}{t_1}=\dfrac{3}{\dfrac{5}{6}}=3,6\left(km/h\right)\)

b) Tốc độ trung bình của người đó trên quãng đường tiếp theo:

\(v_2=\dfrac{s_2}{t_2}=\dfrac{1,95}{0,5}=3,9\left(km/h\right)\)

c) Tốc độ trung bình của người đó trên cả 2 quãng đường:

\(v_{tb}=\dfrac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\dfrac{3+1,95}{\dfrac{5}{6}+0,5}=3,7125\left(km/h\right)\)

Bình luận (0)
DLW TEMPEST
Chan Moon

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN