Xem chi tiết
Đỗ Thanh Hải
23 tháng 6 lúc 16:36

E có 2 mục thì tick như nào vậy sốp

Bình luận (2)
Người Già
23 tháng 6 lúc 18:47

Không được chọn 2 Lí do nhận thưởng ạ

Bình luận (1)
Đỗ Tuệ Lâm
23 tháng 6 lúc 20:06

Nhìn giấy chứng nhận quá nà xịn xò lun:>

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
Hôm qua lúc 18:17

a, \(2Fe+O_2\underrightarrow{t^o}2FeO\)

\(4Fe+3O_2\underrightarrow{t^o}2Fe_2O_3\)

\(3Fe+2O_2\underrightarrow{t^o}Fe_3O_4\)

\(Fe+4HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+NO+2H_2O\)

\(3FeO+10HNO_3\rightarrow3Fe\left(NO_3\right)_3+NO+5H_2O\)

\(Fe_2O_3+6HNO_3\rightarrow2Fe\left(NO_3\right)_3+3H_2O\)

\(3Fe_3O_4+28HNO_3\rightarrow9Fe\left(NO_3\right)_3+NO+14H_2O\)

b, Coi hh A gồm Fe và O.

Ta có: 56nFe + 16nO = 12 (1)

BT e: \(3n_{Fe}-2n_O=3n_{NO}=0,3\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) ⇒ nFe = 0,18 (mol)

⇒ mFe = 0,18.56 = 10,08 (g)

c, Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=\dfrac{\dfrac{6}{15}.7}{56}=0,05\left(mol\right)\\n_{Cu}=\dfrac{\dfrac{6}{15}.8}{64}=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Y là Cu và Fe dư.

\(n_{Fe\left(dư\right)}=\dfrac{4,32-0,05.64}{56}=0,02\left(mol\right)\)

Muối sắt thu được là Fe(NO3)2.

BTNT Fe: \(n_{Fe\left(NO_3\right)_2}=n_{Fe}-n_{Fe\left(dư\right)}=0,03\left(mol\right)\)

\(m_{Fe\left(NO_3\right)_2}=0,03.180=5,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
Hôm qua lúc 18:00

Coi Z gồm NO và N2O (do %VN2 = %VNO2)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NO}+n_{N_2O}=\dfrac{4,958}{24,79}=0,2\\30n_{NO}+44n_{N_2O}=17,625.2.0,2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{NO}=0,125\left(mol\right)\\n_{N_2O}=0,075\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

⇒ nHNO3 = 4nNO + 10nN2O = 1,25 (mol)

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
Hôm qua lúc 17:55

nSO2 = 0,45 (mol)

Ta có: nSO42- (trong muối) = nSO2 = 0,45 (mol)

⇒ m = 18,8 + 0,45.96 = 62 (g)

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
Hôm kia lúc 16:47

Ta có: \(n_{Mg}=\dfrac{7,2}{24}=0,3\left(mol\right)\)

nX = 0,04 (mol)

BTNT Mg: nMg(NO3)2 = nMg = 0,3 (mol)

Mà: mMg(NO3)2 + mNH4NO3 = 46,4 

⇒ nNH4NO3 = 0,025 (mol)

BT e, có: 2nMg = 8nNH4NO3 + x.nX

⇒ x = 10

→ X là N2

 

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
Hôm kia lúc 16:58

 Sửa đề: 90 ml → 900 ml

nHNO3 = 1,8 (mol)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{N_2}+n_{N_2O}=0,14\\28n_{N_2}+44n_{N_2O}=19,714.0,14.2\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{N_2}=0,04\left(mol\right)\\n_{N_2O}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Mà: nHNO3 = 12nN2 + 10nN2O + 10nNH4NO3

⇒ nNH4NO3 = 0,032 (mol)

Có: nNO3- (trong muối) = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4+ = 1,456 (mol)

⇒ m muối = 30,3 + 1,456.62 + 0,032.80 = 123,132 (g)

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
Hôm kia lúc 17:07

NaOH dư → NaOH vừa đủ.

Ta có: \(n_{OH^-}=\dfrac{83,8-43}{17}=2,4\left(mol\right)=3n_{Al}+2n_{Mg}+3n_{Fe}+2n_{Cu}\)

BT e, có: 2nSO2 = 3nAl + 2nMg + 3nFe + 2nCu = 2,4 

⇒ nSO2 = 1,2 (mol)

⇒ VSO2 = 1,2.24,79 = 29,748 (l) = V

 

 

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
Hôm kia lúc 17:28

nO (trong Y) = 0,3 (mol)

nSO2 = 0,1 (mol)

BT e, có: 3nFe + 2nCu - 2nO = 2nSO2

⇒ 3nFe + 2nCu = 0,8 (1)

BTNT, có: 200nFe + 160nCu = 52 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=0,3\left(mol\right)\\n_{Cu}=-0,05\end{matrix}\right.\)

Đến đây thì ra số mol âm, bạn xem lại đề nhé.

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Đỗ Tuệ Lâm
5 tháng 7 lúc 11:01

loading...  

Bình luận (0)
Đỗ Tuệ Lâm
5 tháng 7 lúc 11:01

a)

Số nguyên tử trong 1 ô mạng cơ sở là: \(8.\dfrac{1}{8}+6.\dfrac{1}{2}+4=8\left(nguyên.tử\right)\)

Xét 1 hình lập phương con bất kì có tâm là nguyên tử X (chẳng hạn hình lập phương con 1). Theo qui ước nguyên tử ở tâm của hình lập phương con tiếp xúc với 4 nguyên tử ở đỉnh của hình này và chúng được coi là có dạng hình cầu.

Ta có:

\(AC=4r=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{\left(\dfrac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\dfrac{a}{2}\right)^2}=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}\Rightarrow r=\dfrac{a\sqrt{3}}{8}\)

Thể tích của 8 nguyên tử: \(V_{NT}=8.\dfrac{4}{3}.\pi.r^3=\dfrac{32\pi}{3}.\left(\dfrac{a\sqrt{3}}{8}\right)^3=\dfrac{\sqrt{3}.\pi.a^3}{16}\)

Thể tích của 1 ô mạng cơ sở: \(V_{TT}=a^3\)

=> Phần trăm thể tích của tế bào bị chiếm bởi các nguyên tử là:

\(\dfrac{V_{NT}}{V_{TT}}.100\%=\dfrac{\dfrac{\pi a^3\sqrt{3}}{16}}{a^3}.100\%=\dfrac{\sqrt{3}.3,14}{16}.100\%=34\%\)

b)

Khối lượng của 1 ô mạng cơ sở là:

\(m_{NT}=\dfrac{8M_X}{N_A}\left(gam\right)\)

=> Khối lượng riêng của của X: \(d=\dfrac{m_{NT}}{V_{TT}}=\dfrac{8M_X}{a^3.N_A}\)

=> \(M_X=\dfrac{a^3.d.N_A}{8}=\dfrac{\left(5,34.10^{-8}\right)^2.2,45.6,022.10^{23}}{8}=28,083\left(gam/mol\right)\)

=> Vậy X là Silic (Si)

Bình luận (0)