traitimtrongvang
25 tháng 2 lúc 12:26

Muối : \(R_2CO_3\)

\(R_2CO_3 + 2HCl \to 2RCl + CO_2 + H_2O\\ n_{R_2CO_3} = n_{CO_2} = \dfrac{2,24}{22,4} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow 2R + 60 = \dfrac{9,1}{0,1} = 91\\ \Rightarrow R = 15,5\\ M_{Li}= 7 < M_R = 15,5 < M_{Na} = 23\)

Nên hai kim loại là Liti và Natri

Bình luận (0)
traitimtrongvang
24 tháng 2 lúc 21:04

CTHH 2 Muối cacbonat : \(R_2CO_3\)

\(R_2CO_3 + 2HCl \to 2RCl + CO_2 + H_2O\\ n_{R_2CO_3} = n_{CO_2} = \dfrac{2,24}{22,4} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow 2R + 60 = \dfrac{9,1}{0,1} = 91\\ \Rightarrow R = 15,5\)

Vậy hai kim loại đó là Liti(M = 7) và Natri(M = 23)

Bình luận (0)
Khánh Đan
22 tháng 2 lúc 16:08

PT: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

Ta có: \(n_{Al}=\dfrac{2,7}{27}=0,1\left(mol\right)\)

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{AlCl_3}=n_{Al}=0,1\left(mol\right)\\n_{H_2}=\dfrac{3}{2}n_{Al}=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{AlCl_3}=0,1.133,5=13,35\left(g\right)\)

\(V_{H_2}=0,15.22,4=3,36\left(l\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Khánh Đan
22 tháng 2 lúc 15:48

PT: \(M+2HCl\rightarrow MCl_2+H_2\)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

Theo PT \(n_M=n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow M_M=\dfrac{2,4}{0,1}=24\left(g/mol\right)\)

Vậy: M là Magie (Mg).

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Khánh Đan
21 tháng 2 lúc 18:20

a, PT: \(MnO_2+4HCl\rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O\)

Ta có: \(n_{MnO_2}=\dfrac{30,45}{87}=0,35\left(mol\right)\)

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Cl_2}=n_{MnO_2}=0,35\left(mol\right)\\n_{HCl}=4n_{MnO_2}=1,4\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{Cl_2}=0,35.71=24,85\left(g\right)\)

\(V_{ddHCl}=\dfrac{1,4}{1}=1,4\left(l\right)\)

b, PT: \(2Fe+3Cl_2\underrightarrow{t^o}2FeCl_3\)

Ta có: \(n_{Fe}=\dfrac{25,2}{56}=0,45\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,45}{2}>\dfrac{0,35}{3}\), ta được Fe dư.

Theo PT: \(n_{FeCl_3}=\dfrac{2}{3}n_{Cl_2}=\dfrac{7}{30}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{FeCl_3}=\dfrac{7}{30}.162,5\approx37,9\left(g\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN