11A2-04-Lê Vũ Huy Cường
Xem chi tiết
minh trinh
Xem chi tiết
POP POP
29 tháng 11 lúc 9:32

Điều kiện H+ và nhiệt độ

Sản phẩm CH3COOC2H5 và H2O

Tỉ lệ CBHH 1:1:1:1

Bình luận (0)
Dat Do
Hôm kia lúc 19:32

B

Bình luận (0)
minh trinh
Xem chi tiết
minh trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Phương
Hôm kia lúc 16:13

chọn A

Bình luận (0)
minh trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Phương
Hôm kia lúc 16:14

Chọn C

Bình luận (0)
Dat Do
Hôm kia lúc 19:32

C

Bình luận (0)
minh trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Phương
Hôm kia lúc 16:28

chọn B 

Đáp án (2) và (3) đúng

Bình luận (0)
Dat Do
Hôm kia lúc 19:33

B

đáp án (2),(3) đúng

Bình luận (0)
minh trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Phương
Hôm kia lúc 16:36

nC6H12O6→2nC2H5OH→nC4H6→ cao su (C4H6)n

180n            H=100%                        54n                (g)

M                    ← H=75%                     32,4               (kg)

→m=\(\dfrac{180n.32,4}{54n.75\%}=144\) kg

Bình luận (0)
Dat Do
Hôm kia lúc 19:33

Bình luận (0)
minh trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Phương
Hôm kia lúc 16:41

1 mắt xích có: M=\(\dfrac{35000}{560}\)=62,5 

-> M có công thức là C2H3Cl  --> chọn A

Bình luận (0)
Dat Do
Hôm kia lúc 19:33

62,5

Bình luận (0)
minh trinh
Xem chi tiết
minh trinh
Xem chi tiết