Bài 2. Một số oxit quan trọng

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 7 tháng 1 lúc 17:17

Địa phương cấm các lò nung vôi thử công hoạt động vì :

- Không trang bị đầy đủ đồ bảo hộ,phòng cháy ,... gây nguy hiểm cho người lao động.

- Khí CO2 sinh ra từ lò nung vôi không được xử lí, thải trực tiếp ra không khí, gây ô nhiễm môi trường , gây hại cho con người,động vật và cây cối xung quanh lò nung.

                             \(CaCO_3 \xrightarrow{t^o} CaO + CO_2\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 9 tháng 12 2020 lúc 19:45

Bài 1:

a, PT: \(K_2O+H_2O\rightarrow2KOH\)

b, PT: \(K_2O+H_2O\rightarrow2KOH\)

\(3KOH+Fe\left(NO_3\right)_3\rightarrow Fe\left(OH\right)_{3\downarrow}+3KNO_3\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 5 tháng 12 2020 lúc 20:35

- Xác định X:

Giả sử hóa trị của X là n

\(n_X=\frac{1,95}{M_X}\left(mol\right)\)

\(n_{H_2}=\frac{0,672}{22,4}=0,03\left(mol\right)\)

PTHH: \(2X+2nHCl\rightarrow2XCl_n+H_2\uparrow\)

______\(\frac{1,95}{M_X}\)--->\(\frac{1,95.n}{M_X}\)---------------->\(\frac{0,975}{M_X}\)____(mol)

=> \(\frac{0,975}{M_X}=0,03\) => MX = 65 => X là Zn

Ta có: \(n_{HCl}=\frac{1,95.2}{65}=0,06\left(mol\right)\)

- Xác định Y:

Giả sử trong oxit Y có hóa trị m

Do ở TN1 và TN2, thể tích HCl cần dùng là như nhau

=> \(n_{HCl}=0,06\left(mol\right)\)

\(n_{Y_2O_m}=\frac{1,6}{2.M_Y+16m}\left(mol\right)\)

PTHH: \(Y_2O_m+2mHCl\rightarrow2YCl_m+mH_2O\)

______\(\frac{0,03}{m}\)<--------0,06______________________(mol)

=> \(\frac{1,6}{2.M_Y+16m}=\frac{0,03}{m}=>M_Y=\frac{56}{3}m\)

Xét m =1 => \(M_Y=\frac{56}{3}\left(loại\right)\)

Xét m = 2 => \(M_Y=\frac{112}{3}\left(loại\right)\)

Xét m = 3 => \(M_Y=56=>Fe\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 4 tháng 12 2020 lúc 22:56

Sơ đồ phản ứng: \(A+O_2\underrightarrow{t^o}CO_2+H_2O\)

PTHH: \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

Ta có: \(n_{CaCO_3}=\frac{20}{100}=0,2\left(mol\right)=n_{CO_2}\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_C=0,2mol\\m_{CO_2}=8,8\left(g\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_C=0,2\cdot12=2,4\left(g\right)\\m_{H_2O}=m_{tăng}-m_{CO_2}=3,6\left(g\right)\Rightarrow n_H=0,4\left(mol\right)\Rightarrow m_H=0,4\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Ta có: \(m_C+m_H< 6\) \(\Rightarrow\) Trong A có Oxi

\(\Rightarrow m_O=3,2\left(g\right)\) \(\Rightarrow n_O=\frac{3,2}{16}=0,2\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(n_C:n_H:n_O=0,2:0,4:0,2=1:2:1\)

\(M_A=60\left(đvC\right)\)

\(\Rightarrow\) A là C2H4O2

Bình luận (0)

H2O là một oxit

+) Theo định nghĩa: Oxit là hợp chất của oxi với nguyên tố khác. Vậy nên H2O thỏa mãn điều kiện trên.

+) H2O còn có tên gọi là: đihiđro oxit

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 15 tháng 11 2020 lúc 21:24

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa đỏ: HCl

+) Quỳ tím không đổi màu: Các dd còn lại

- Đổ dd HCl vào các dd còn lại

+) Có khí xuất hiện: Na2CO3

PTHH: \(Na_2CO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+H_2O+CO_2\uparrow\)

+) Không hiện tượng: NaNO3, NaCl va Na2SO4

- Đổ dd BaCl2 vào 3 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa trắng: Na2SO4

PTHH: \(BaCl_2+Na_2SO_4\rightarrow2NaCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaNO3 và NaCl

- Đổ dd AgNO3 vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa trắng: NaCl

PTHH: \(AgNO_3+NaCl\rightarrow+NaNO_3+AgCl\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaNO3

Bình luận (0)
Uchiha Itachi
Uchiha Itachi 15 tháng 11 2020 lúc 9:17

Gọi CTHH của oxit là R2O

PTHH: R2O + H2O → 2ROH

nROH = 0,2.2 = 0,4 (mol)

Theo PTHH: nR2O = \(\frac{1}{2}\) nROH = \(\frac{1}{2}\) .0,4 = 0.2 (mol)

MR2O = \(\frac{18,8}{0,2}\) = 94 (g/mol)

⇒ 2MR + 16 = 94 (g/mol) ⇒ MR = 39 (g/mol) ⇒ R là Kali (K).

Vậy CTHH của oxit là K2O

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 25 tháng 10 2020 lúc 21:28

PTHH: \(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+H_2O+CO_2\)

Ta có: \(n_{CO_2}=\frac{1,81}{22,4}=\frac{181}{2240}\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{CaCO_3}=\frac{181}{2240}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CaCO_3}=\frac{181}{2240}\cdot100=\frac{905}{112}\left(g\right)\) \(\Rightarrow\%m_{CaCO_3}=\frac{\frac{905}{112}}{10}\cdot100\approx80,8\%\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN