Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI

I. Tính chất hóa học của muối

1. Tác dụng với kim loại

                           Muối + Kim loại  Muối mới + Kim loại mới

Điều kiện : Kim loại ban đầu phải đứng sau Mg và đứng trước kim loại trong muối (Tính theo dãy hoạt động hóa học của kim loại)

Ví dụ:      Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

               Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Tác dụng với axit

                            Muối + Axit → Muối mới + Axit mới

Điều kiện: trong sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa hoặc chất bay hơi.

Ví dụ:      BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

                    CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O (axit mới là H2CO3 là một chất dễ phân hủy tạo ra CO2 và H2O)

3. Tác dụng với dung dịch muối

                            Muối + Muối → Muối mới + Muối mới

Điều kiện: trong sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa hoặc chất bay hơi.

Ví dụ:       AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. Tác dụng với dung dịch bazơ

                            Muối + Bazơ → Muối mới + Bazơ mới

Điều kiện: trong sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa hoặc chất bay hơi.

Ví dụ:        Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3

5. Phản ứng phân hủy muối

Nhiều muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Thí dụ:       2KClO3 \(\underrightarrow{t^o}\) 2KCl + 3O2

                  CaCO\(\underrightarrow{t^o}\)  CaO + CO2

II. Phản ứng trao đổi trong dung dịch

1. Định nghĩa: Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhay những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi

Phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan, chất khí hoặc nước.

Ví dụ:        CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

                 K2SO4 + NaOH: Phản ứng không xảy ra

                 H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Hầu hết các phản ứng giữa axit-bazơ; axit-muối; bazơ-muối, muối-muối, muối-kim loại ,... đều là các phản ứng trao đổi.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN