Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

1. Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

 

2. Những phản ứng hóa học minh họa

1) MgO + H2SO4 MgSO4 + H2O

2) SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O

    SO2 + 2NaOH NaHSO3

3) Na2O + H2O  2NaOH

4) 2Fe(OH)\(\underrightarrow{t^o}\)  Fe2O3 + 3H2O

5) P2O5 + 3H2O  H3PO4

6) Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2 + 2 H2O

     3NaOH + FeCl3  3NaCl + Fe(OH)3

7) 2KOH + CuSO4  K2SO4 + Cu(OH)2

     KOH + NH4Cl \(\underrightarrow{t^o}\)  KCl + NH3  + H2O

8) BaCl2 + H2SO4  BaSO4  + 2HCl

     CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2  + H2O

9) H2SO4(loãng) + Fe  FeSO4 + H2

    6HCl + Al2O3  2AlCl3 + 3H2O

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN