Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

Các hợp chất vô cơ có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau, loại hợp chất vô cơ này có thể chuyển đổi thành loại hợp chất vô cơ khác. Mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ được biểu diễn bằng sơ đồ dưới đây.

II. NHỮNG PHẢN ỨNG HÓA HỌC MINH HỌA

Oxit bazơ → MuốiOxit bazơ ↔ BazơBazơ ↔ Muối
MgO + H2SO4→ MgSO4 + H2O

Na2O + H2O → 2NaOH

2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

 FeCl3 + 3NaOH→ 3NaCl + Fe(OH)3

Oxit axit → MuốiOxit axit → Axit Axit ↔ Muối

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

    SO2 + 2NaOH→ NaHSO3

P2O5 + 3H2O → H3PO4

H2SO(loãng) + Fe → FeSO4 + H2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓  + 2HCl

@294847@@294927@@295018@@295106@@295203@

Bài tập vận dụng

Bài 1: Hoàn thành chuỗi phương trình phản ứng sau: Fe → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO.

Lời giải

Fe   +   2HCl  → FeCl2   +   H2

FeCl2   +   AgNO3  →  Fe(NO3)2   +  AgCl

Fe(NO3)2   +   2NaOH   →   Fe(OH)2    +   2NaNO3

Fe(OH)2  ​​ ​   FeO   +   H2O

Bài 2: Hoà tan 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là?

Lời giải

nNa2O = \(\dfrac{6,2}{62}\)= 0,1 mol 

Phương trình hóa học:                               Na2O  +  H2O  →  2NaOH

=> nNaOH = 2nNa2O = 0,2 mol 

<=> mNaOH = 0,2.40 = 8 gam

Khối lượng dung dịch = mNa2O  +  mH2O  = 6,2  +  193,8 = 200 gam

=> C% NaOH =  

<=> C% NaOH = 4%

Bài 3: Ngâm một lá đồng vào dung dịch AgNO3 20%. Sau phản ứng thu được dung dịch đồng (II) sunfat CuSO4 và 10,8 gam Ag. Biết AgNO3 phản ứng hết.

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Tính khối lượng dung dịch AgNO3 20% đã dùng.

Lời giải

a)                                                          Cu  +  2AgNO3  →  Cu(NO3)2  +  2Ag

b) nAg = \(\dfrac{10,8}{108}\) = 0,1 mol

Theo tỉ lệ phản ứng => nAgNO3 = nAg = 0,1 mol

=> mAgNO3 phản ứng = 0,1.170 = 17 gam

Mà ta có C% AgNO = 20%

=> m dung dịch AgNO\(\dfrac{17.100}{20}\)= 85 gam

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cùng thảo luận và trả lời nhé . Chúc các em học tốt!