Bài 13. Luyện tập chương I: Các loại hợp chất vô cơ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

LUYỆN TẬP 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

1. Phân loại các chất vô cơ

2. Tính chất hóa học của các loại chất vô cơ

(1) Na2O + CO2 \(\underrightarrow{t^o}\)Na2CO3

(2) SO3 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + H2O

(3) CaO + H2O → Ca(OH)2

(4) 2Fe(OH)3 \(\underrightarrow{t^o}\)Fe2O3 + H2O

(5) SO3 + H2O  H2SO4

(6) 2NaOH + H2SO4 loãng → Na2SO4 + H2O

(7) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(8) 2HCl + Fe → FeCl2 + H2

(9) CaCO3 + 2HCl  → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN