Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit, axit

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

                                                   LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT

1. Tính chất hóa học của oxit 

2. Tính chất hóa học của axit

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN