Bài 2. Một số oxit quan trọng

Hoàng Bảo

Bài 9: Cho 4 gam Copper (II) oxide CuO tác dụng với 100ml dung dịch Hydrochloric acid HCL a) Tính nồng độ mol dung dịch Hydrochloric acid HCl đã dùng. b) Tính khối lượng muối tạo thành. c. Tính nồng độ mol dung dịch muối thu được. Biết sau phản ứng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể 

Câu 10: Cho 3,6 g FeO tác dụng hết với dung dịch HCl 10%. Tínnh khối lượng dung dịch HCl đã dùng. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

Nguyễn Nho Bảo Trí
2 tháng 10 2023 lúc 22:52

Bài 9 : 

\(n_{CuO}=\dfrac{4}{80}=0,05\left(mol\right)\)

\(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

0,05--->0,1-------->0,05 

a) \(C_{MddHCl}=\dfrac{0,1}{0,1}=1\left(M\right)\)

b) \(m_{CuCl2}=0,05.135=6,75\left(g\right)\)

c) \(C_{MCuCl2}=\dfrac{0,05}{0,1}0,5\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Nho Bảo Trí
2 tháng 10 2023 lúc 23:00

Câu 10 : 

\(n_{FeO}=\dfrac{3,6}{72}=0,05\left(mol\right)\)

\(FeO+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2O\)

0,05-->0,1------->0,05

\(m_{ddHCl}=\dfrac{0,1.36,5}{10\%}100\%=36,5\left(g\right)\)

\(m_{ddspu}=3,6+36,5=40,1\left(g\right)\)

\(C\%_{FeCl2}=\dfrac{0,05.127}{40,1}.100\%=15,84\%\)

Bình luận (0)
Đào Tùng Dương
2 tháng 10 2023 lúc 23:03

Câu 10 :

\(n_{FeO}=\dfrac{3,6}{72}=0,05\left(mol\right)\)

PTHH :

\(FeO+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2O\)

0,05      0,1           0,05       0,05

\(m_{ddHCl}=\dfrac{0,1.36,5.100}{10}=36,5\left(g\right)\)

\(C\%_{FeCl_2}=\dfrac{0,05.127}{\left(3,6+36,5\right)}.100\%=15,84\%\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
93-36 Bích Vân
Xem chi tiết
koryy tran
Xem chi tiết
Dương Vũ Gia Hưng
Xem chi tiết
sadads
Xem chi tiết
Chichoo Kimito
Xem chi tiết
Phuong Anh Pham
Xem chi tiết
Jasmine
Xem chi tiết
trần bảo hân
Xem chi tiết
Maii Bii
Xem chi tiết