Kiều Phương Phạm

Giải hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{3}{\sqrt[]{x+y}}-\dfrac{2}{\sqrt[]{x-y}}=4\\\dfrac{2}{\sqrt[]{x+y}}+\dfrac{1}{\sqrt[]{x-y}}=5\end{matrix}\right.\)

HT.Phong (9A5)
13 tháng 7 2023 lúc 11:01

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{3}{\sqrt{x+y}}-\dfrac{2}{\sqrt{x-y}}=4\\\dfrac{2}{\sqrt{x+y}}-\dfrac{1}{\sqrt{x-y}}=5\end{matrix}\right.\)

Đặt: \(t=\sqrt{x+y}\) và \(k=\sqrt{x-y}\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{3}{t}-\dfrac{2}{k}=4\\\dfrac{2}{t}+\dfrac{1}{k}=5\end{matrix}\right.\)

Ta lại đặt: \(a=\dfrac{1}{t}\) và \(u=\dfrac{1}{k}\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}3a-2u=4\\2a+u=5\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}3a-2u=4\\4a+2u=10\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}3a-2u=4\\7a=14\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}6-2u=4\\a=2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}u=1\\a=2\end{matrix}\right.\)

Mà: 

\(u=1\Rightarrow\dfrac{1}{k}=1\Rightarrow k=1\)

\(a=2\Rightarrow\dfrac{1}{t}=2\Rightarrow t=\dfrac{1}{2}\)

Ta lại có:

\(k=1\Rightarrow\sqrt{x+y}=1\)

\(t=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\sqrt{x-y}=\dfrac{1}{2}\)

Ta có hệ:

\(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x-y}=1\\\sqrt{x+y}=\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-y=1\\x+y=\dfrac{1}{4}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-y=1\\2x=\dfrac{5}{4}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{5}{8}-y=1\\x=\dfrac{5}{8}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=-\dfrac{3}{8}\\x=\dfrac{5}{8}\end{matrix}\right.\)

Vậy \(x-\dfrac{5}{8};y=-\dfrac{3}{8}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 7 2023 lúc 10:52

Đặt 1/căn x+y=a; 1/căn x-y=b

Theo đề, ta có hệ:

3a-2b=4 và 2a+b=5

=>a=2 và b=1

=>x+y=1/4 và x-y=1

=>x=5/8 và y=-3/8

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kim Tuyền
Xem chi tiết
Nott mee
Xem chi tiết
Rhider
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Anh
Xem chi tiết
DŨNG
Xem chi tiết
Miko
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
ttl169
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Nhật
Xem chi tiết