Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 71
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (6)