Nott mee

giải các hệ phương trình

\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{2x+1}{4}-\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{1}{12}\\\dfrac{x+5}{2}=\dfrac{y+7}{3}-4\end{matrix}\right.\)

b2.

\(A=\sqrt{3+\sqrt{5}}+\sqrt{7-3\sqrt{5}}-\sqrt{2}\)

B3. Tìm ĐKXĐ

\(\dfrac{1}{x\sqrt{x}+1}-\dfrac{2}{\sqrt{x}+1}\)

b4. so sánh A với 1

A=\(\dfrac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}\)

b5.tính

a,\(\sin47+2\sin38-\cos43-\cos52\)

b, \(C=\dfrac{2\sin^2x-1}{\sin x-\cos x}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
29 tháng 8 2021 lúc 23:00

Bài 2: 

Ta có: \(A=\sqrt{3+\sqrt{5}}+\sqrt{7-3\sqrt{5}}-\sqrt{2}\)

\(=\dfrac{\sqrt{6+2\sqrt{5}}+\sqrt{14-6\sqrt{5}}-2}{\sqrt{2}}\)

\(=\dfrac{\sqrt{5}+1+3-\sqrt{5}-2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Phương Phạm
Xem chi tiết
Linh Linh
Xem chi tiết
Kim Tuyền
Xem chi tiết
ttl169
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
Ahihi
Xem chi tiết
Lizy
Xem chi tiết
mynameisbro
Xem chi tiết
Rhider
Xem chi tiết