Ahihi

\(\left\{{}\begin{matrix}x+2+\dfrac{2}{\sqrt{y}-3}=9\\2x+4-\dfrac{1}{\sqrt{y}-3}=8\end{matrix}\right.\)

Tìm ĐKXĐ của hệ phương trình

POP POP
Hôm kia lúc 11:24

\(Đặt:z=\dfrac{1}{\sqrt{y}-3}\left(y\ge0;y\ne9\right)\\ \left\{{}\begin{matrix}x+2+\dfrac{2}{\sqrt{y}-3}=9\\2x+4-\dfrac{1}{\sqrt{y-3}}=8\end{matrix}\right.\\ \Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+2z=9-2=7\\2x-z=8-4=4\end{matrix}\right.\\ \Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x+4z=14\\2x-z=4\end{matrix}\right.\\ \Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}5z=10\\2x-z=4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}z=2\\x=3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{\sqrt{y}-3}=2\\x=3\end{matrix}\right.\\ \Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2\sqrt{y}-6=1\\x=3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{y}=\dfrac{7}{2}\\x=3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=\left(\dfrac{7}{2}\right)^2=\dfrac{49}{4}\\x=3\end{matrix}\right.\)

 

Anh giải hệ lun hi, chứ ĐKXĐ là: \(\left(y\ge0;y\ne9\right)\)

Bình luận (2)
Phùng Công Anh
Hôm kia lúc 11:51

\(ĐKXĐ: \begin{cases} \sqrt{y}-3 \ne 0\\\sqrt{y}\ge0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y\ne9\\y\ge0 \end{cases}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nott mee
Xem chi tiết
Dung Vu
Xem chi tiết
DŨNG
Xem chi tiết
Miko
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tài Tâm
Xem chi tiết
Hường
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Anh
Xem chi tiết
Rhider
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)