Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 245
Số lượng câu trả lời 2249
Điểm GP 149
Điểm SP 2180

Người theo dõi (58)

Đang theo dõi (48)

M r . V ô D a n h
Minh Lệ
Ami Mizuno
violet
Sun ...

Câu trả lời:

D

Rhider
Rhider