ADN - Gen - Mã di truyền

hoàng nguyễn

Gen là một đoạn của phân tử ADN

A. mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử ARN.

B. mang thông tin di truyền của các loài.

C. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.

D. chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin.

ncjocsnoev
8 tháng 6 2016 lúc 7:56

 

Gen là một đoạn của phân tử ADN

A. mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử ARN.

B. mang thông tin di truyền của các loài.

C. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.

D. chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin.

Bình luận (0)
Bảo Duy Cute
8 tháng 6 2016 lúc 8:00

.A. mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử ARN

B. mang thông tin di truyền của các loài.

C. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.

D. chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin.

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
8 tháng 6 2016 lúc 15:31

2 người đểu quá đi like cho nhau

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hải
Xem chi tiết
hoàng nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Bình
Xem chi tiết
Nguyễn Hải
Xem chi tiết
Nguyen Van Anh
Xem chi tiết
Ngô Thị Ánh Vân
Xem chi tiết
Qwertyuiop Qwe
Xem chi tiết
Hoài Thu
Xem chi tiết
Mai Xuân Bình
Xem chi tiết