Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 36
Điểm GP 10
Điểm SP 37

Người theo dõi (15)

Đang theo dõi (8)

Hà Thùy Dương
Curtis
ncjocsnoev
ATNL